Tính thuế & hoa hồng
Ngày
Tỉnh
Dãy số
Số lượng
Trúng giải
Tiền trúng
Tổng trúng
Tiền thuế
Tổng thuế
Hoa hồng
Tiền h.hồng
Tổng h.hồng
Thực lãnh